INFORMACJA
dotycząca trybu przyjmowania skarg i wniosków
dotyczących działalności sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce, w oparciu o przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych [Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.] oraz § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych [Dz. U. z 15.05.2012 r. poz. 524]
informuje, iż:
1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce.
2. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce jest Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku – ul. M. Skłodowskiej Curie 1, 15 – 950 Białystok.
3. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Sokółce przyjmują pracownicy biura podawczego – w siedzibie Sądu przy ul. Piłsudskiego 7, pokój nr 1 – parter lub Kierownik Oddziału Administracyjnego – pokój nr 110 – I piętro.
4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adresy poczty e-mailowej:

Sekretariat
Biuro Obsługi Interesantów

a także w formie ustnej do protokołu.
5. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
6. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
7. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Prezes Sądu w takim przypadku zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi.
8. W przypadku, gdy skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, skargę niezwłocznie przekazuje się do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
9. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w punkcie 6, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
10. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 10 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 14 czerwiec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie