Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy ostatniego miejsca amieszkania spadkodawcy (osoby zmarłej) w Polsce, a jeżeli miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem właściwym jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Miejscem zamieszkania spadkodawcy jest miejscowość, w której spadkodawca przebywał z zamiarem pobytu stałego.
 
Czy istnieje obowiązek wniesienia sprawy spadkowej i w jakim terminie wniosek powinien zostać do sądu złożony?
Nie ma takiego obowiązku. Ze strony Sądu nie ma żadnych ograniczonych ram czasowych. Sprawę taką zakładają osoby zależnie od indywidualnych potrzeb oraz wymogów innych urzędów czy instytucji.

Czy należy zrobić, by stwierdzić kto dziedziczy po osobie zmarłej w przypadku, gdy spadkodawca sporządził testament?
W celu stwierdzenia kto dziedziczy po osobie zmarłej należy złożyć wniosek do właściwego sądu rejonowego wydziału cywilnego o stwierdzenie nabycia spadku oraz o otwarcie i ogłoszenie testamentu. We wniosku należy wskazać wszystkich zainteresowanych, a więc zarówno spadkobierców testamentowych, jak i ustawowych (imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania), którzy dziedziczyliby, gdyby testament nie został przez spadkodawcę sporządzony. W przypadku sporządzenia przez spadkodawcę kilku testamentów należy załączyć je wszystkie do wniosku, o ile wnioskodawca znajduje się w ich posiadaniu, bądź też należy wskazać w czyim posiadaniu testamenty się znajdują. Przykładowy wzór wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej w dziale Informacje/Wzory i formularze.

Czy istnieje obowiązek złożenia testamentu sporządzonego przez spadkodawcę?
Osoba, u której znajduje się testament jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. Osoba uchylająca się od wykonania powyższego obowiązku ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Ponadto sąd może nałożyć grzywnę na osobę uchylającą się od złożenia testamentu.

Jakie są opłaty stałe w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym?
Wysokość opłat w sprawach cywilnych określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie oraz na temat sposobu uiszczania opłat sądowych dostępne są na naszej stronie internetowej w dziale Informacje/Opłaty sądowe.

Jakie są opłaty za wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń?
Opłata za wydanie prawomocnego orzeczenia w Wydziale Karnym wynosi 6 złotych za każdą rozpoczętą stronę odpisu orzeczenia. Natomiast w Wydziale Cywilnym i Rodzinnym 20 złotych za pierwsze rozpoczęte 10 stron.

Czy sąd przesyła z urzędu postanowienie po zakończeniu sprawy?
Nie. Sąd przesyła odpis prawomocnego postanowienia tylko i wyłącznie na pisemny wniosek strony. Wniosek taki może być złożony osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej w dziale Informacje/Wzory i formularze.

Czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z mocy testamentu należy wskazać dane pozostałych osób, czy tylko osoby powołanej w testamencie?
We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać wszystkich spadkobierców ustawowych (imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania), którzy dziedziczyliby, gdyby testament nie został sporządzony.

Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku konieczne jest wskazanie jaki majątek pozostawiła osoba zmarła?   
Zasadniczo nie, w takiej sprawie sąd rozstrzyga kto dziedziczy po osobie zmarłej i w jakich częściach – tak jak wynika to z kodeksu cywilnego. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której spadkodawca zmarł przed dniem 14.02.2001 roku, a w skład spadku podlegającego dziedziczeniu na podstawie ustawy (spadkodawca nie sporządził testamentu) wchodzi gospodarstwo rolne. W takim wypadku w treści wniosku należy zaznaczyć, że w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne.  Składem masy spadkowej i jej podziałem zajmuje się sąd w sprawie o dział spadku. Żądanie stwierdzenia nabycia spadku oraz dokonania działu spadku mogą być objęte jednym wnioskiem. Możliwe jest również odrębne złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie po wydaniu przez sąd postanowienia ustalającego spadkobierców, złożenie wniosku o dział spadku.

Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku można zrzec się swojej części na innego spadkobiercę?
Nie ma takiej możliwości. Natomiast w sprawie o dział spadku, o ile wniosek o dokonanie działu spadku zostanie do sądu złożony, spadkobierca może w złożonym piśmie procesowym, bądź też bezpośrednio przed sądem w trakcie rozprawy oświadczeniu wyrazić swe stanowisko w odniesieniu do kwestii sposobu podziału majątku spadkowego w tym również „zrzec się” należnej jemu części spadku na rzecz innego spadkodawcy.

Czy w sądzie są dostępne formularze urzędowe do założenia sprawy o dział spadku?
Nie ma formularzy urzędowych. Wniosek o dział spadku należy sporządzić samodzielnie na karcie formatu A4, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres zamieszkania, numer PESEL, imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania uczestników postępowania. W treści wniosku należy wskazać wszystkie składniki, które wchodzą w skład masy spadkowej, chyba że był sporządzany spis inwentarza(który w tym wypadku należy wskazać(, podać ich wartość oraz sposób podziału. Ponadto we wniosku należy powołać postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku, o ile takowe zapadło, bądź też zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Do wniosku należy dołączyć jego odpisy, celem doręczenia ich uczestnikom postępowania, a nadto gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość należy przedstawić dowody, że stanowiła ona własność spadkodawcy. Przykładowy wzór wniosku oraz podstawowych załączników jest dostępny na naszej stronie internetowej w dziale Informacje/Wzory i formularze.

Czy kwestia stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku może zostać rozstrzygnięta tylko i wyłącznie w postępowaniu sądowym?
Nie. Możliwe jest sporządzenie przed notariuszem tzw. aktu poświadczenia dziedziczenia tak ustawowego, jak i testamentowego z wyłączeniem wszakże testamentów szczególnych. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Również przed notariuszem możliwe jest zawarcie przez strony umowy o dokonanie działu spadku po spadkodawcy.

Czy w sądzie jest dostępny formularz urzędowy wniosku o podział majątku wspólnego?
Nie ma formularza urzędowego. Wniosek o podział majątku wspólnego należy sporządzić samodzielnie w dwóch egzemplarzach, należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy, PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika postępowania. Należy wymienić wszystkie składniki majątku wspólnego małżonków wraz z określeniem ich wartości. Do wniosku należy dołączyć odpis wyroku rozwodowego, o separacji, o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z klauzulą prawomocności albo odpis (wypis) aktu notarialnego dotyczącego małżeńskiej umowy majątkowej oraz dokumenty na poparcie dowodów powołanych we wniosku (w 2 egzemplarzach). Wzór wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale Informacje/Wzory i formularze.

Czy można założyć sprawę o podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa?
Wniosek o podział majątku wspólnego można wnieść po ustaniu wspólności ustawowej tj. po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub separacji albo ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Jak wysokie mogą być koszty sprawy o dział spadku, podział majątku wspólnego, zasiedzenia?
Nie można określić jakie będą koszty takich spraw. Opłatę od wniosku określa sąd zgodnie z ustawą z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 późn. zm.), tabela podstawowych opłat dostępna jest na naszej stronie internetowej (w dziale Informacje/Opłaty sądowe), pozostałe koszty są ściśle związane z indywidualnym charakterem każdej sprawy. Jeżeli niezbędne są opinie biegłych – ich koszt określają biegli przy sporządzaniu opinii. Ostatecznie o wysokości kosztów orzeka Sąd w postanowieniu kończącym postępowanie.

W jaki sposób sporządzić pełnomocnictwo do sprawy nieprocesowej?
Podstawowy wzór pełnomocnictwa do spraw nieprocesowych zamieszczony jest na naszej stronie internetowej w dziale Informacje/Wzory i formularze. Jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa przebywa za granicą – jej podpis powinien być poświadczony urzędowo. Można też zasięgnąć porady prawnej co do treści i formy prawidłowego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo można też sporządzić przed notariuszem.

Kto może być pełnomocnikiem do prowadzenia spraw nieprocesowych?
Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni (dzieci) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Osoby obce oraz o dalszym stopniu pokrewieństwa mogą być jedynie pełnomocnikami do odbioru korespondencji.

Czy pełnomocnik może przeprowadzić za spadkobiercę postępowanie spadkowe?
Uprawniony pełnomocnik (patrz wyżej) może wnieść sprawę spadkową, może uczestniczyć w posiedzeniu sądu, składać ewentualne wnioski, jednakże zapewnieniem spadkowe sąd może odebrać tylko i wyłącznie od spadkobiercy ustawowego lub testamentowego.  
Czy jest pobierana opłata od wniosku o uzasadnienie orzeczenia?
Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem nie podlega opłacie.

W jaki sposób należy uiszczać opłaty sądowe?
Opłatę sądową można uiścić:
- w znakach opłaty sądowej (jeżeli jej wysokość nie przekracza 1.500 zł), które można zakupić w kasie sądu, znaki nakleja się na pismo (nie wolno ich przekreślać, ani po nich pisać);
- bezpośrednio w kasie sądu;
- na numer konta sądu (przelew bankowy) ze wskazaniem jakiej sprawy wpłata dotyczy (sygnatura sprawy, nazwiska stron).

Jakie dokumenty należy złożyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?
- odpis skrócony aktu zgonu i aktu małżeństwa osoby zmarłej (jeżeli żyje małżonek zmarłego),
- odpisy skrócone akty urodzeń lub małżeństwa mężczyzn (jeżeli zmienili nazwisko), odpisy skrócone aktów urodzeń niezamężnych kobiet lub odpisy skrócone aktów małżeństw kobiet (jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska)
– uczestników postępowania,
- wszystkie metryki w oryginale,
- wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego (oraz 3 jego kserokopie) , o ile testament został sporządzony,
- jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość rolna (ziemia) powyżej 1 ha można dołączyć wypis z rejestru gruntów.
Wzory wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz o otwarcie i ogłoszenie testamentu, zawierające szczegółowo wymienione załączniki znajdują się na naszej stronie internetowej w dziale Informacje/Wzory i formularze.

Czy w czasie trwania małżeństwa można żądać alimentów od współmałżonka?
Można, o ile nie przyczynia się on do zaspokajania potrzeb rodziny (np. koszty utrzymania mieszkania, zakup żywności, itp.).
Czy w sprawie o ustalenie ojcostwa można jednocześnie wnosić o zasądzenie alimentów?
W sprawie o ustalenie ojcostwa można wnosić o bieżące alimenty dla dziecka oraz o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztami utrzymania przez trzy miesiące w okresie od porodu, dla matki dziecka. Do jakiego wieku dzieci mogą żądać alimentów od rodziców Taki wiek nie jest określony. Według kodeksu rodzinnego rodzice są zobowiązani do łożenia na dzieci do momentu, w którym będą mogły samodzielnie się utrzymać. To zawsze Sąd decyduje o przyznaniu alimentów. Jaki jest najniższy wiek do zawarcia małżeństwa  Małżeństwo może zawrzeć osoba, która ukończyła 18 rok życia. Sąd opiekuńczy, z ważnych powodów, może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat a z okoliczności wynika, że zawarcie przez nią małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Jakiej kwoty alimentów można się domagać?
Zgodnie z kodeksem rodzinnym wysokość żądanych alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka, np. szkolne, leczenie dziecka) oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego, wiek, wykształcenie).

Kiedy można wnosić o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów?
O zmianę wysokości alimentów można wystąpić w przypadku zmiany sytuacji każdej ze stron: tj. uprawnionego (np. upływ czasu i związany z tym wzrost kosztów utrzymania, choroba, itp.) oraz zobowiązanego (np. zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości finansowych, utrata pracy, choroba, itp.)

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?
W przypadku usamodzielnienia się osoby, na rzecz której zasądzone są alimenty (np. ukończenie przez nią szkoły średniej, wyższej, zawarcie małżeństwa, ukończenia 18 roku życia i nie kontynuowania nauki). Na wniosek osoby zobowiązanej do płacenia alimentów Sąd ustala ustanie obowiązku alimentacyjnego.

Kiedy można wnosić o ustalenie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa?
Każdy z małżonków podczas trwania małżeństwa z ważnych powodów (np. małżonkowie nie mieszkają ze sobą albo zamieszkują wspólnie ale prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe, jeden z małżonków nie przyczynia się do utrzymania domu i zaciąga długi na swoje potrzeby, nie jest możliwe porozumienie co do gospodarowania wspólnym majątkiem) może wnieść do sądu pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej.

Czy można założyć sprawę o ustalenie rozdzielności majątkowej kiedy wniesiony jest pozew o rozwód?
Tak, sprawę taką należy wnieść do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Kto i kiedy może występować z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa?
Z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić:
- matka dziecka - w ciągu 6 miesięcy od jego urodzenia,
- mąż matki dziecka – w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka,
- dziecko – po osiągnięciu pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia,
- prokurator - zawsze, gdy wymaga tego ochrona praworządności.

Kto i w jakim czasie może żądać sądowego ustalenia ojcostwa?
Z pozwem o ustalenie ojcostwa może wystąpić matka dziecka, ojciec dziecka, samo dziecko oraz prokurator. Matka i ojciec dziecka mogą żądać ustalenia ojcostwa do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, po tym momencie już tylko samo dziecko może żądać ustalenia ojcostwa.

Kto może występować z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego?
Z takim wnioskiem do sądu może wystąpić Gminna (lub Miejska) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także Prokurator. Osoba fizyczna taki wniosek składa do powyższych instytucji.

Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania spraw o ubezwłasnowolnienie i o rozwód?
Wniosek o ubezwłasnowolnienie należy skierować do sądu okręgowego, w okręgu którego zamieszkuje osoba, której wniosek dotyczy, zaś w przypadku braku możliwości ustalenia jej miejsca zamieszkania, wniosek należy złożyć w sądzie okręgowym, w okręgu którego osoba ta przebywa.  Pozew o rozwód należy skierować do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z małżonków stale w tym okręgu przebywa. W przeciwnym przypadku właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce zamieszkania nie było znane, sąd właściwy według miejsca zamieszkania powoda.

Jak można uzyskać odpis orzeczenia sądu?
Pisemny wniosek o wydanie odpisu orzeczenia należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta – Biurze Podawczym, lub przesłać pocztą na adres sądu. Należy uiścić opłatę sądową w wysokości 6 złotych za każdą stronę odpisu orzeczenia jeżeli jest kierowany do Wydziału Karnego, natomiast 20 złotych jeżeli jest kierowany do Wydziału Cywilnego lub Wydziału Rodzinnego. Przykładowy wzór wniosku o wydanie odpisu orzeczenia zamieszczony jest na naszej stronie internetowej w dziale Informacje/Wzory i formularze.
Czy w jednym piśmie można złożyć wniosek o zasądzenie alimentów i uregulowanie władzy rodzicielskiej?
Nie, należy złożyć dwa pisma, pozew o zasądzenie alimentów oraz wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej, są to dwie różne sprawy, które sąd rozpoznaje na odrębnych posiedzeniach. Przy składaniu wniosku o uregulowanie władzy rodzicielskiej należy uiścić wpis sądowy.

W ilu egzemplarzach składa się do sądu pisma wszczynające postępowanie?
Takie pismo należy złożyć w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania, ale nie mniej niż w dwóch. W celu otrzymania potwierdzenia należy mieć jeden egzemplarz więcej.  

W jakim czasie można składać wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania?
Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa w następującym czasie:  
- 10 lat: dla kary pozbawienia wolności
- 5 lat: dla kary grzywny lub ograniczenia wolności
- 1 rok: w przypadku odstąpienia od wymierzenia kary.  
Zatarcie skazania następujące z mocy prawa nie wymaga żadnej konstytutywnej decyzji czy działania skazanego, a jedynie stwierdzenia zaistnienia przesłanki formalnej i usunięcia karty karnej z rejestru skazanych. Leży to w gestii Krajowego Rejestru Karnego.  Bieg okresów wymaganych do zatarcia skazania rozpoczyna się od faktycznego odbycia kary, uznania jej za odbytą (art. 82 k.k.) lub wykonaną (art. 83 k.k.), od zakończenia okresu na jaki orzeczono środek karny, od wykonania środka karnego lub uznania go za wykonany (art. 84 § 1 k.k.), od uiszczenia grzywny w całości lub jej umorzenia (art. 51 k. k. w.), od daty wydania indywidualnego aktu łaski lub od daty określonej w ustawie o amnestii, wreszcie od przedawnienia wykonania kar lub środków karnych.  Zatarcie na wniosek skazanego  Zatarcie skazania co do kary pozbawienia wolności może również nastąpić po upływie 5 lat od chwili wykonania kary nie większej jak 3 lata pozbawienia wolności. Natomiast w przypadku skazania na karę grzywny lub ograniczenia wolności wcześniejsze zatarcie skazania jest możliwe po upływie 3 lat od chwili wykonania kary.  O wcześniejszym zatarciu skazania na wniosek skazanego rozstrzyga sąd, który wydał wyrok skazujący, w oparciu o przesłanki formalne (upływu wymaganego okresu czasu) oraz postawę skazanego po wydaniu wyroku (przestrzeganie porządku prawnego).  Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań. niosek o zatarcie skazania podlega opłacie sądowej w wysokości 45,00 złotych.

Czy oskarżony jest zwolniony z opłaty sądowej za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia?
Jeden odpis prawomocnego orzeczenia oskarżony – skazany otrzyma bez pobierania opłaty sądowej.

Jak długo trwa obowiązek leczenia odwykowego?
Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia o orzeczeniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. O ustaniu obowiązku poddania się leczeniu przed upływem wskazanego okresu decyduje sąd na wniosek osoby zobowiązanej, zakładu leczącego, kuratora, prokuratora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zakładu, w którym osoba leczona przebywa. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustania.

Czy istnieje możliwość rozłożenia grzywny i kosztów sadowych na raty, jeżeli tak to na jaki okres?
Sąd może na wniosek skazanego rozłożyć grzywnę na raty na czas nie przekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie, jeżeli natychmiastowe jej ściągnięcie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

Czy można ubiegać się o zwolnienie od kosztów i opłat sadowych, jeżeli tak to na jakich zasadach?
Tak. Należy złożyć pisemny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, do wniosku należy dołączyć oświadczenie (na urzędowym formularzu, który jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta, na naszej stronie internetowej w dziale Informacje/Wzory i formularze oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie. Oświadczenie należy wypełnić czytelnie, podając w nim informacje odpowiadające rzeczywistości. Osobę, która świadomie w treści oświadczenia poda nieprawdziwe dane, sąd może ukarać grzywną.


Czy sprawy wnoszone z oskarżenia prywatnego są płatne, jeżeli tak, ile wynosi opłata?
Obecnie wysokość opłaty w przypadku wnoszenia oskarżenia prywatnego wynosi 300zł. Koszty te ponosi oskarżyciel prywatny. Dlatego wraz z aktem oskarżenia powinien przedstawić dowód zapłaty zryczałtowanych kosztów postępowania. Jeśli tego nie zrobi sąd wzywa go do zapłaty, a gdy wezwanie nie odniesie skutku sąd nie będzie rozpoznawał sprawy.

Gdzie należy składać wniosek o uzyskanie zaświadczenia o niekaralności?
Zaświadczenie o niekaralności wydaje Krajowy Rejestr Karny. W celu uzyskania zaświadczenia o niekaralności należy udać się osobiście do jednego z punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego, które znajdują się przy Sądach Okręgowych, lub do Biura Informacyjnego KRK. Tam składamy wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności i uiszczamy opłatę. Wzór wniosku znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce formularze lub można je otrzymać w Punktach informacyjnych. Od 1 lipca 2014 roku opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności zarówno dla osoby fizycznej jak i podmiotu zbiorowego wynosi 30 zł. Opłatę można uiścić w formie znaków opłaty sądowej (zakupionych w kasie sądu), gotówką w kasie sądu lub przelewem: na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa Plac Powstańców Warszawy 4 00-950 Warszawa  tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia. Po zaświadczenie należy zgłosić się osobiście. Wymagane jest też okazanie dokumentu tożsamości. Istnieje jednak możliwość, by zaświadczenie odebrała inna osoba. Taka osoba musi w tym celu posiadać pisemne upoważnienie od osoby wskazanej we wniosku zaopatrzone w opłatę skarbową i mieć przy sobie dowód osobisty.  przypadku, gdy osoba zainteresowana nie zgłosi się osobiście, zaświadczenia o niekaralności dotyczące podmiotu zbiorowego lub dotyczące osoby fizycznej w ciągu 14 dni zostają wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku. niosek taki (opłacony) możemy również przesłać pocztą na adres Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego lub jednego z Punktów Informacyjnych KRK funkcjonujących przy Sądach Okręgowych. Wówczas zaświadczenie o niekaralności zostanie przesłane na wskazany adres. Istnieje również możliwość złożenia zapytania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od stycznia 2014 roku istnieje możliwość złożenia zapytania lub wniosku za pośrednictwem tak zwanej e-platformy Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Czy można składać wnioski o ustanowienie pełnomocnika lub obrońcy z urzędu, jeżeli tak to na jakich zasadach?
Tak. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika (obrońcy) z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu. Formularze oświadczeń dostępne w Biurze Obsługi Interesanta oraz na naszej stronie w dziale informacje/wzory i formularze.

Czy istnieje możliwość założenia sprawy o wypłacanie wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka?
Tak. Osoba chcąca uzyskać dostęp do pieniędzy drugiego małżonka musi sporządzić wniosek o nakazanie wypłacania jednemu z małżonków wynagrodzenia za pracę drugiego z małżonków. Pismo to podlega stałej opłacie w wysokości 40 zł i powinno zostać skierowane do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. We wniosku należy uzasadnić swoje stanowisko i wskazać drugiego małżonka jako uczestnika postępowania.  W razie wydania postanowienia nakazującego wypłatę wynagrodzenia za pracę lub innych należności przypadających jednemu małżonkowi do rąk drugiego małżonka, sąd przesyła odpis postanowienia pracodawcy lub dłużnikowi innej wierzytelności z wezwaniem, aby przypadające od nich wynagrodzenie za pracę lub inne należności wypłacali w całości albo w części wyłącznie do rąk drugiego małżonka np. na konto wskazane przez małżonka, do rąk którego ma trafiać pensja.

Czy związek małżeński może być zawarty przez pełnomocnika?
Tak. Na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, zgodę musi wyrazić Sąd Rodzinny w postępowaniu nieprocesowym. Jeśli małżeństwo przez pełnomocnika zostanie zawarte bez wspomnianego zezwolenia sądu lub przez pełnomocnictwo niespełniające wymogów prawnych, może w takiej sytuacji zostać unieważnione. Pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa powinno byś sporządzone w formie pisemnej, w postaci aktu notarialnego. Należy w nim wymienić, z imienia i nazwiska, osobę, która będzie pełniła funkcję pełnomocnika. Z wnioskiem o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika występuje ta strona, w imieniu której pełnomocnik będzie występował (czyli ta osoba, która nie może osobiście uczestniczyć). Ponadto trzeba pamiętać, że musi to być osoba, która w dniu zawarcia małżeństwa ma ukończone 18 lat, nie pozostaje w innym związku małżeńskim, nie jest ubezwłasnowolniona, dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Do pełnomocnictwa (w formie aktu notarialnego) należy również dołączyć odpisy skrócone aktów urodzenia. Opłata sądowa od takiego wniosku wynosi 100 zł.
Jaką funkcję pełni pełnomocnik?
Oczywistym jest, że nie zyskuje on żadnych praw przysługujących faktycznemu małżonkowi. Pełnomocnik jest jedynie „zastępcą\", składa oświadczenie woli o wstąpieniu w związek małżeński osoby, która nie może uczestniczyć we własnym ślubie.

W przypadku doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem, czy strona powinna być pouczona o środkach odwoławczych?
Tak. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji wyroku złożyła pisemny wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wyrok doręczany jest wraz z pouczeniem o przysługujących środkach odwoławczych oraz o terminie i sposobie ich wniesienia.

Czy w wezwaniach i zawiadomieniach wysyłanych do stron powinno być zaznaczone czy ich stawiennictwo jest obowiązkowe czy też nie?
Na każdym wezwaniu i zawiadomieniu powinno być zaznaczone czy stawiennictwo jest obowiązkowe lub nieobowiązkowe. Decyduje o tym sąd wyznaczając termin rozprawy lub posiedzenia.

Gdzie składa się wniosek o zwolnienie od przedłożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa?
Wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca, do sądu rejonowego właściwego dla miejsca pobytu a sytuacji w braku tych miejsc - do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Który sąd jest właściwy do uznania wyroku rozwodowego obcego państwa?
Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego należy skierować do właściwego sądu okręgowego w kraju. Właściwym miejscowo (terytorialnie) sądem okręgowym jest:
- sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze stale przebywa,
- w przypadku braku podstaw, o których mowa w pkt 1, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, zaś gdy tej podstawy nie ma – sąd właściwy dla zamieszkania powoda.
- W przypadku, gdy nie można ustalić sądu, o którym mowa w pkt 1 i 2 (np. obie strony mieszkają poza granicami kraju), sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy dla miasta stołecznego Warszawy. Adres: Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Al. Solidarności 127 00 – 951 Warszawa Tel./fax : (22) 620 37 33.

W jakich przypadkach można składać wnioski o zwolnienie z reszty środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów?
Odnosząc się do możliwości skrócenia okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, wskazać należy, iż co do zasady możliwość ubiegania się o skrócenie okresu obowiązywania środków karnych istnieje. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny, uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Jednakże, zgodnie ze szczególnym przepisem art. 84 § 2 Kodeksu karnego instytucji skrócenia okresu nałożonych środków karnych nie stosuje się wobec sprawcy przestępstwa, który przestępstwo to popełnił m.in. znajdując się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.


Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 23 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 23 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 23 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie