ZAMAWIAJĄCY

Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka

NIP : 545-14-69-003
REGON: 000321394

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)

Przedmiot zamówienia: Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki Sądu Rejonowego w Sokółce kartami płatniczymi lub gotówką z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych oraz sprzedaż e-znaków opłaty sądowej w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości.

Termin składania ofert: 03.09.2020r.  godz. 14.00

Termin otwarcia ofert:  03.09.2020r.  godz. 14.15

Termin wykonania zamówienia: realizacja przez okres 12 miesięcy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.10.2020r.

 

Sąd Rejonowy w Sokółce, w nawiązaniu do art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2014r prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z póź. zm. )  informuje, iż w 2020r. nie przewiduje przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości powyżej 30 000 EURO.