Informacja
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 30 grudnia 2020 roku
o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Sokółce
sygn. konkursu A – 110 – 17/20

 

Stosownie do treści § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 400) informuję, że w wyniku konkursu na staż urzędniczy przeprowadzonego od 3 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. (sygnatura: A – 110 – 17/20)

do zatrudnienia na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce została zakwalifikowana Pani Justyna Buchajska, która uzyskała podczas konkursu najwyższą liczbę punktów – 13,8.

 

Jednocześnie Komisja Konkursowa w oparciu o przepis art. 3b ust.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1241 z późn. zm.)  w oparciu o wyniki konkursu, wyłoniła listę rezerwową na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia (w razie wakatu) większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z zatrudnionym kandydatem.

Na liście umieszczone zostały kandydatki, które w konkursie uzyskały kolejne lokaty (2 i 3).

 1. Krupowicz Magda – 13 pkt
 2. Rutkowska Kornelia – 12,35 pkt

 

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
SĄDU REJONOWEGO W SOKÓŁCE


Działając na podstawie § 36 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2019r poz. 2004), informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Sokółce znajdują się następujące składniki majątku zakwalifikowane do kategorii majątku zużytego lub zbędnego.
Wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wyżej wymienione składniki majątku ruchomego mogą zostać zagospodarowane zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa tj. mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania innej jednostce, sprzedaży, oddania w wynajem lub dzierżawę lub darowizny.
Zgodnie z § 7 ust. 2 w/w rozporządzenia przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku ruchomego w pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby innych jednostek.
Jednostki zainteresowane mogą składać wnioski w terminie do dnia 27.11.2020r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce,
- Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 1) w godzinach 8.00 – 15.00 lub
- przesłać pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka
lub
- przesyłając wniosek pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@sokolka.sr.gov.pl
Wszystkie wymienione składniki majątku można oglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce w terminie od dnia 19.11.2020 r. do 27.11.2020 r. po wcześniejszy uzgodnieniu telefonicznym.
Telefon kontaktowy
(085) 711-41-29 wew. 350 z Pani Agata Fidziukiewicz.
(085) 711-41-29 wew. 342 z Pani Anna Szymborewicz,

Informacja
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 30 grudnia 2020 roku
o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Sokółce
sygn. konkursu A – 110 – 17/20

 

Stosownie do treści § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 400) informuję, że w wyniku konkursu na staż urzędniczy przeprowadzonego od 3 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. (sygnatura: A – 110 – 17/20)

do zatrudnienia na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce została zakwalifikowana Pani Justyna Buchajska, która uzyskała podczas konkursu najwyższą liczbę punktów – 13,8.

 

Jednocześnie Komisja Konkursowa w oparciu o przepis art. 3b ust.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1241 z późn. zm.)  w oparciu o wyniki konkursu, wyłoniła listę rezerwową na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia (w razie wakatu) większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z zatrudnionym kandydatem.

Na liście umieszczone zostały kandydatki, które w konkursie uzyskały kolejne lokaty (2 i 3).

 1. Krupowicz Magda – 13 pkt
 2. Rutkowska Kornelia – 12,35 pkt

 


OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 18 listopada 2020 roku


Na podstawie art. 3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 400)
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce
Nazwa i adres sądu : Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7,
16 – 100 Sokółka
1. Oznaczenie konkursu: A – 110 – 17/20
2. Liczba wolnych stanowisk – 1 etat

 


OGŁOSZENIE

z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w  Sądzie Rejonowym w Sokółce.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr A - 110 - 17/20 z dnia 18 listopada 2020 roku oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy w  Sądzie Rejonowym w Sokółce, Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Arciuch Kinga
 2. Buchajska Justyna
 3. Jaszczyk Krystian
 4. Kocisz Magdalena
 5. Krupowicz Magda
 6. Kucharczyk Małgorzata
 7. Raczkowska Zuzanna
 8. Rutkowska Kornelia

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 roku w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 7, sala rozpraw nr II (parter budynku), kandydaci będą przystępować do sprawdzianu według następującego harmonogramu: (ze względu na obostrzenia sanitarne):

Godzina 9:00

 • Arciuch Kinga
 • Buchajska Justyna
 • Jaszczyk Krystian
 • Kocisz Magdalena

Godzina 11:30

 • Krupowicz Magda
 • Kucharczyk Małgorzata
 • Raczkowska Zuzanna
 • Rutkowska Kornelia

Praktyczny sprawdzian umiejętności będzie polegał na rozwiązaniu testu obejmującego 12 pytań z zakresu znajomości przepisów:

-  Ustawy z dnia 27.07.2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2072 ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1141 ze zm.);

- Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 577)

oraz sprawdzeniu znajomości obsługi komputera (edytor tekstu Word), umiejętności biegłego pisania na klawiaturze komputera (pisanie ze słuchu), zredagowaniu pisma urzędowego.

Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 0,25 punktu, za pisanie ze słuchu przyznawane - maksymalnie 5 punktów,  za poprawne zredagowanie pisma urzędowego przyznawane są 2 punkty.  Maksymalna liczba punktów do uzyskania w II etapie – 10 punktów.

 Więcej w załączniku: Konkurs II etap


 

OGŁOSZENIE z dnia 18 grudnia 2020 roku

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy                         

w Sądzie Rejonowym w Sokółce  – Nr A-110-17/20 

Stosownie do treści § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 400), po przeprowadzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności)), Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej):

 

 1. Krupowicz Magda – 9,8 pkt
 2. Rutkowska Kornelia – 9,25 pkt
 3. Buchajska Justyna – 8,8 pkt
 4. Arciuch Kinga – 7,25 pkt
 5. Kocisz Magdalena – 7,25 pkt
 6. Raczkowska Zuzanna – 7,25 pkt

Trzeci etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 roku w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, sala rozpraw nr V – od godziny 9:00.

Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu będą proszone według kolejności alfabetycznej – w odstępach co 15 minut, czyli:

 • Arciuch Kinga – godz. 9:00
 • Buchajska Justyna – godz. 9:15
 • Kocisz Magdalena – godz. 9:30
 • Krupowicz Magda – godz. 9:45
 • Raczkowska Zuzanna – godz. 10:00
 • Rutkowska Kornelia – godz. 10:15

Przed wejściem na rozmowę kwalifikacyjną będzie wymagane okazanie dowodu tożsamości.

 Więcej w załączniku: Konkurs III etap

 

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce Nr A-110-14/20
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie wyniku konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce

Zgodnie z art. 3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r.,577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)  informuję o wyborze

Pani Joanny Sarosiek

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce (umowa o pracę na zastępstwo), która w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymała 13,3 pkt oraz

Pani Gabrieli Czaplejewicz

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce (umowa o pracę na zastępstwo), która w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymała 13,2 pkt.

Więcej informacji w załączniku.

 

Podkategorie

Ostatnio dodane artykuły

COM_CONTENT_READ_MOREGłówna