Z A R Z Ą D Z E N I E  A – 022 - 33/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 26 października 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-Co V-2,
Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 , w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 374 i 567 ze zm.)

zarządza  się:

1 Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych mających się odbyć w dniach 27 października 2020 roku i 28 października 2020 roku w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.
2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
3 Niniejsze Zarządzenie podlega rozpowszechnieniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu oraz przy wejściu głównym do budynku Sądu.
                                                                                                        

Prezes Sądu Rejonowego

Sławomir Kuczyński

 

zarządzenie A-022-33 (Plik pdf, 20.40 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 26 październik 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
26 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 26 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie